Avís LEGAL

Informació de Conformitat amb I'article 10 de la LSSI


La titular d'aquesta web és:
Identitat: JAVIER FUERTES FERNANDEZ
NIF: 40539464D
Adreça: Avda. Catalunya 30, 17230 Palamós
Tel.:675513370
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Condicions d'ús
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuaria del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clausules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Propietat inteHectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació deis materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de JAVIER FUERTES FERNANDEZ.


Responsabilitat sobre els continguts
Encara que JAVIER FUERTES FERNANDEZ actua amb la maxima diligencia possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que I'usuari del 1I0c web el consulti.

Per aixo, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a JAVIER FUERTES FERNANDEZ.


JAVIER FUERTES FERNANDEZ no sera responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.


JAVIER FUERTES FERNANDEZ es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol deis elements que integrin el disseny i configuració de la pagina web.


Llei aplicable i jurisdicció:
L'ús d'aquest 1I0c web implica I'acceptació plena deis termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a coneixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella.
L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

Instalador autorizado número 22191.

Javier Fuertes Fernandez titulado en "ICT-2 Y NUEVAS TECNOLOGIAS"


servei fermax oficial
Back to Top

Seleccionar idioma web:Política de cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, afectas algunas las funcionalidades del sitio web.